Liczba odwiedzin strony: 182876 Osób na stronie: 2
 

Aleksandra Mucha
Komornik w Kutnie

 
Dziennik Ustaw 2000 Nr 3 poz. 27 - Zm.: ustawa o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw
USTAWA z dnia 16 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw. (Dz. U. z dnia 21 stycznia 2000 r.) Art. 1.  W ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1996 r. Nr 5, poz. 32 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 80, poz. 508 i Nr 103, poz. 652) wprowadza się następujące zmiany:   1)   w art. 6 w ust. 1 po wyrazach "art. 7 i 8" kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "z zastrzeżeniem art. 8a ust. 3.";   2)   w art. 7: a)  ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2.  Normatyw spłaty kredytu, o którym mowa w ust. 1, stanowi iloraz najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, określonego na podstawie Kodeksu pracy, oraz liczby 300.", b)  dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: "2a.  Wysokość normatywu Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor Polski». 2b.   Normatyw stosuje się od początku kwartału następującego po kwartale, w którym został on ogłoszony.";   3)   w art. 8: a)  ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2.  Za dochód gospodarstwa domowego kredytobiorcy uważa się, z zastrzeżeniem ust. 2a i 2b, wszelkie przychody członków gospodarstwa domowego po odliczeniu kosztów ich uzyskania, a także po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenia chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.", b)  dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: "2a.  W odniesieniu do osoby prowadzącej działalność gospodarczą za dochód, o którym mowa w ust. 2, przyjmuje się kwotę...
KRS 0000053529 - STOWARZYSZENIE AGROTURYSTYCZNE ZIEMI ŻYWKOWSKIEJ "BOCIANIA WIEŚ"
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
STOWARZYSZENIE AGROTURYSTYCZNE ZIEMI ŻYWKOWSKIEJ "BOCIANIA WIEŚ" STOWARZYSZENIE 2001-10-16 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
1 11-221 ŻYWKOWO GÓROWO IŁAWECKIE BARTOSZYCKI WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
743-172-05-82 510972381 0000053529
KRS 0000053528 - "LIMONA" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"LIMONA" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2001-10-29 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
KOLSKA SZOSA 3/5 62 - 700 TUREK TUREK TURECKI WIELKOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(63) 289-74-10 (63) 289-74-20 (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
782-213-65-68 639680537 0000053528
KRS 0000053527 - IMPOLNET MIGDA, MIGDA, CHYBA - SP. J.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
IMPOLNET MIGDA, MIGDA, CHYBA - SP. J. SP. J. 2001-10-17 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
RACŁAWICKA 58 30-017 KRAKÓW M. KRAKÓW M. KRAKÓW MAŁOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(12) 638-16-66 (12) 638-16-66 (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
677-207-44-67 351552816 0000053527
KRS 0000053526 - LIMES SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
LIMES SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2001-10-15 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
PRZEMYSŁOWA 22 44-190 KNURÓW KNURÓW GLIWICKI ŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
631-010-05-03 8062319 0000053526
KRS 0000053525 - "T 42 AGENCJA REKLAMOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"T 42 AGENCJA REKLAMOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ SP. Z O.O. 2001-10-22 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
HAJNÓWKA HAJNÓWKA HAJNOWSKI PODLASKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
521-107-02-82 11687310 0000053525
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone komornik Kutno HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Aleksandra Mucha Komornik w Kutnie
adwokat łódzkieradca prawny łódzkienotariusz łódzkiesyndyk łódzkiekancelaria prawna łódzkiedoradztwo prawne łódzkieprawnikReklama